Кантората

Добре дошли в счетоводния свят на КЕЙ ПИ АР ДЖИ


Лого Счетоводна кантора КЕЙ ПИ АР ДЖИ
Счетоводна кантора КЕЙ ПИ АР ДЖИ

Формулата за успеха на капиталистическото общество, написана преди век и половина от Карл Маркс в неговия труд "КАПИТАЛЪТ", гласи: "ПАРИ - СТОКА - ПАРИ ПРИМ". Тази формула е изведена от един философски закон на Хегел за двойното отрицание. Каузалната логика на икономиката твърди, че стока, която не се купува, за да се консумира, а с цел да се търгува с нея, носи възвръщаемост на вложените парични средства. След един оборот парите не са просто пари, а пари прим. Именно тези "ПАРИ ПРИМ" имат нужда от осчетоводяване. Приход, разход, актив, пасив, баланс, просто счетоводство, двойно счетоводство, проста лихва, сложна лихва, законна лихва, лихви върху данъци ... джунглата от термини е необхватна за всеки непросветен в магията на счетоводството.

Счетоводствтото на една фирма е много важен инструмент за правилното съществуване на същата. Липсата на счетоводство или неправилното му водене е огромен проблем за дейността на фирмата и довежда неминуемо до много финансови загуби.

Защо да предпочете нас? Какво можем да направим ние за Вас?

 • счетоводни услуги;
 • работни заплати и социално осигуряване;
 • счетоводни и финансови отчети;
 • данъчно планиране и данъчни консултации;
 • финансовия одит;
 • публикуване на ГФО;
 • имате нужда от: закони, кодекси, НКИД, НКПД, тарифи

Всичко това без да мърдате от офиса си. Нашите специалисти са на Ваше разположение 9 часа в денонощието, 5 дни в седмицата, до всяка точка на София. Нужно е само едно обаждане и ние ще бъдем при Вас.

×

Счетоводни услуги

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата;
 • Счетоводна отчетност спрямо българските или международните счетоводни стандарти;
 • Осчетоводяване на фактури и плащания от клиенти;
 • Осчетоводяване на фактури на доставчици и плащания към тях;
 • Осчетоводяване на митнически декларации;
 • Осчетоводяване на банкови и касови операции;
 • Осчетоводяване на ведомости за заплати;
 • Изготвяне на амортизационен план и амортизационна политика;
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки;
 • Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях;
 • Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план;
 • Изготвяне и подаване на месечна декларации по ДДС, изготвяне и подаване ВИЕС-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации свързани със закона за ДДС;
 • Подготовка и подаване на Интрастат декларации;
 • Междинно тримесечно, шестмесечно, деветмесечно приключване, изготвяне на Баланс, ОПР, ОСК, ОПП;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне на статистически формуляри и годишни декларации: Данъчна декларация чл. 41 ЗОДФЛ, Данъчна декларация чл. 51 ЗКПО, Данъчна декларация чл. 43 ЗОДФЛ/ПАТЕНТ
 • Изготвяне на стандартни финансови отчети съгласно българското законодателство;
 • Месечни и тримесечни справки за управленски нужди по зададен от клиента формат;
 • Изготвяне на статистически отчети;
 • Изготвяне на консолидирани счетоводни отчети.
 • Изготвяне на индивидуална данъчна стратегия за всеки наш клиент;
 • Участие в данъчните ревизии на нашите клиенти и направа на необходимите регистрации свързани с данъчните закони;
 • Изготвяне на всички необходими документи за прилагане на СИДДО;
 • Регистрации на чуждестранни юридически лица по ЗДДС и чрез място на стопанска дейност;
 • Месечен абонамент и почасови консултации.
×

Труд и работна заплата и Личен състав

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и трудови книжки;
 • Граждански договори;
 • Изготвяне на ведомости за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорарни листа, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители;
 • Попълване на платежни нареждания за месечните осигуровки и подаването им в банкови институции;
 • Изготвяне и подаване на справки и декларации свързани със социалното осигуряване;
 • Подаване на декларации обр.1, обр.6, уведомления по чл. 62 за регистрация на трудови договори;
 • Месечно подаване на опис с болнични листове в НОИ;
 • Изготвяне на документи свързани с пенсиониране;
 • Изготвяне на справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала;
 • Заверка на осигурителен стаж;
 • Подготвяне на документация за Бюрото по Труда;
 • Служебни бележки, декларации, удостоверения.


×

Публикуване на ГФО

"Чл. 40. Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:

1. ..........................

2. ..........................

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година." (от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трабва да публикуват годишен финансов отчет в ИНТЕРНЕТ или икономическо издание следните субекти:

 • Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД;
 • Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА вписани в Централния регистър на юридическите лица в обществена полза към Министерство на прaвосъдието;
 • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговски представителства;
 • Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които не са регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър;


Услугита на Счетоводна кантора КЕЙ ПИ АР ДЖИ
Цени на счетоводни услуги

Цени на счетоводни услуги за малки и средни фирми

Легенда за таблиците:
1 - Фирми, занимаващи се само с услуги
2 - Фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги
3 - Фирми, занимаващи се с производство
4 - Взимане на документи от офис на клиента

Фирми нерегестрирани по ЗДДС
Брой документи
на месец
1234
до 2010011012020
от 21 до 4012013014020
от 41 до 8014015016020
от 81 до 12016017018020
от 121 до 20018019020040
над 201
по договаряне
40
Фирми регистрирани по ЗДДС
Брой документи
на месец
1234
до 2015016017020
21 до 4018019020020
41 до 8025027029020
81 до 12030035040020
121 до 20045050055040
над 201
по договаряне
40

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати на фирми с повече от един човек - от 20.00 лв. за осигуряващ се.
"Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
Всички цени са в лева и без включен Данък върху добавената стойност (ДДС).

ЦЕНИ за публикуване на ГФО

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за счетоводството Годишният финансов отчет на предприятията, съдържа:
 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствения капитал
 • Справка за /нетекущите/ дълготрайните активи
 • Приложение.

ЦЕНА ЗА ЕДНА ГОДИНА 11 лв.
ЦЕНА ЗА ДВЕ ГОДИНИ 20 лв.
ЦЕНА ЗА ТРИ ГОДИНИ 29 лв.

Могат да бъдат публикувани годишни, пълни, съкратени, междинни финансови отчети по смисъла на ЗСч и НСС и всякакви други документи и отчети като например ОД или други, които желаете да публикувате, независимо дали сте задължени по закон. Годишен отчет за дейността (ГОД) на предприятя по чл.92, ал.3 от ЗКПО не подлежи на задължително публикуване, но също може да бъде публикуван при желание от Ваша страна.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, публикуват Годишен Финансов Отчет във вида, в който е заверен от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Предприятията, които изготвят консолидиран финансов отчет, публикуват консолидирания Годишен Финансов Отчет.

Акционерните дружества, Командитните дружества с акции и Дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват още:

 1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година;
 2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
Цени на публикуване на ГФО

ДОКУМЕНТИ


ОЧАКВАЙТЕКОНТАКТИ

Свържете се с нас и ние ще се свържем с вас
в рамките на 24 часа.

България, 1750 София, жк Младост бл. 12

+359 88 755 0616

office@kprg.bg