КЕЙ ПИ АР ДЖИ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6465-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073-6465 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за КЕЙ ПИ АР ДЖИ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на КЕЙ ПИ АР ДЖИ ООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 5 732.00 лв., от които 4 872.00 лв. европейско и 860.00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 04.11.2020 г.

ПРОДЪЛЖИ